BIOLOGISK MÅNGFALD

Livfulla Trädgårdar arbetar för att främja biologisk mångfald genom att designa rabatter där alla plantor är proppfulla av nektar och pollen åt bin, fjärilar och andra nyttoinsekter. Men vad är egentligen biologisk mångfald och varför är den så viktig?

I konventionen för biologisk mångfald (som Sverige skrivit under) beskrivs biologisk mångfald på följande sätt:

”Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska (vattenbaserade) ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem”.

Man kan säga att biologisk mångfald innefattar allt i naturen. Skalbaggar, vargar, granar, tigrar, ängar, plankton, valar etc. Den viktigaste innebörden av biologisk mångfald är dock betydelsen av variationsrikedom. Dvs. ett landskap med många olika naturtyper, olika arter, och en stor genetisk variation inom arterna.

En annan viktigt innebörd av biologisk mångfald är bevarandet av olika ekologiska processer, till exempel pollineringen av våra grödor, fotosyntesen i de gröna växterna, nedbrytningen av organiskt material (ex löv, gräs, grenar) i jorden och vattenregleringen i skogslandskapet. Människan är helt beroende av att dessa processer fungerar för att säkra tillgången på ren luft, mat, och rent vatten. 

EN MILJON ARTER RISKERAR ATT FÖRSVINNA
Biologisk mångfald minskar drastiskt över hela världen. Inte minst bland insekterna. Anledningen är att deras livsmiljöer förstörs genom urbanisering och vägbyggen. Ensidigt och intensifierat jordbruk i kombination med utbredd användning av bekämpningsmedel och konstgödsel har också stor negativ påverkan. Likaså skogsskövlingen. I oktober 2018 publicerades en tysk forskningsstudie som visade att 80 procent av Europas insekter försvunnit de senaste 30 åren.

SVERIGE INGET UNDANTAG

I Sverige har antalet dagfjärilar mer än halverats den senaste 30 åren, även detta till följd av intensifierat jordbruk och tidigare skördar som tar bort fjärilarnas möjligheter till föda. Bina är också hotade på flera sätt. Tambin drabbas av sjukdomar och matbrist pga färre blomsorter. Värst drabbade är de vilda bina, en tredjedel av Sveriges 270 arter är rödlistade, dvs att riskerar att försvinna om inget görs.

VAD SPELAR DET FÖR ROLL?
Människan, djuren och naturen är beroende av insekter för att överleva. Var tredje tugga vi äter är beroende av bin och deras pollinering. Inga insekter, ingen pollinering inom jordbruket och i naturen. Fåglar och reptiler är liksom oss människor beroende av pollinerare för att få mat i form av frukt, bär och insekter. Om fåglar och reptiler minskar som en följd av matbrist minskar maten till djur högre upp i näringskedjan osv. Allt hör samman och alla delar av den biologiska mångfalden är beroende av varandra, där insekterna är navet. Utan insekter riskerar allt att falla samman.

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald utgör nr.15 av FN.s globala mål. Målen ska vara uppnådda år 2030. Mycket måste göras på politisk nivå men som privatperson kan man enkelt göra stor skillnad för bin, fjärilar och andra nyttoinsekter. Även fåglar kan vi göra stor skillnad för i våra trädgårdar liksom grodor och igelkottar och många många fler livsviktiga djur. Här kommer några tips: 

  • Ha en blomstrande trädgård med många olika blomsorter som blommar från tidig vår till sent in på hösten
  • Använd växter när du formar din trädgård såsom fruktträd, bärbuskar och blommande buskar.
  • Lämna ett orört hörn i din trädgård med löv, stubbar och kvistar.
  • Bygg ett bihotell eller annat insekthotell.

Kom i håg att en trädgård som surrar av liv även ger bättre skörd i form av frukt och bär och grönsaker.